Ülkemizin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, KOBİ’lerin ekonomideki paylarının ve
etkinliklerinin arttırılması, rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi amacıyla KOSGEB
tarafından KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı yürürlüğe konulmuştur.
Program kapsamında;

 2020 – 01 Proje Teklif Çağrısı: “İmalat sanayi sektöründe dijitalleşme sürecine katkı sağlayabilecek
yerli teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin desteklenmesi”

 2020 – 02 Proje Teklif Çağrısı: “İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin üretim ve
ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanma düzeyinin arttırılması”
teklif çağrıları yayınlanmıştır.

Konu: KOBİGEL – “İMALAT SANAYİNDE DİJİTALLEŞME” TEMALI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI

1

Hızlı ve sürdürülebilir ekonomik büyüme için; modern imalat ve bilişim teknolojilerinin desteği ile verimlilik

ve yüksek katma değer odaklı imalat sanayi yapısının oluşturulması gerekmektedir.

Akıllı dijital teknolojiler kullanılarak imalat ve ilişkili proseslerde hız ve verimlilik arttırılabilmekte, birbirleri

ile haberleşen nesnelerin otonom eylemleri ile prosesler optimize edilebilmekte ve hata-bakım-stok

masrafları azaltılabilmektedir.

KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında hazırlanan “İMALAT SANAYİNDE DİJİTALLEŞME”

temalı 2020-01 ve 2020-02 Proje Teklif Çağrılarının genel amacı:

 İmalat sanayi sektöründe milli imkanlar ağırlıklı olarak dijitalleşme için;

– Yerli ve yetkin teknoloji geliştiricisi KOBİ envanterini genişletmek,

– İmalat sanayi KOBİ’lerinin, yerli teknoloji geliştiricilerle işbirliği öncelikli olmak üzere

dijitalleştirilmiş iş süreci sayısını arttırmaktır.

Başvuru yapılabilecek Proje Teklif Çağrıları:

2020 – 01 Proje Teklif Çağrısı: “İmalat sanayi sektöründe dijitalleşme sürecine katkı sağlayabilecek yerli

teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin desteklenmesi”

Akıllı dijital teknolojilerle ilgili ürün ve çözüm geliştiren elektronik, bilişim, makine imalat sektörlerindeki

teknoloji geliştiricisi KOBİ’ler; imalat sanayi sektörüyle ilişkili 8 dijital teknolojiden birini veya entegre

çalışmak kaydıyla birkaçını birlikte içeren ürün / yazılımlarında katma değer arttırıcı iyileştirmeler yapmak

ve/veya geliştirdikleri ürün / yazılımlarını ticarileştirmek için proje sunabilecektir.

Sadece ticarileştirme (tanıtım – pazarlama – satış) amaçlı proje sunacak olanların, ürünlerini kamu

desteğiyle geliştirerek başarılı tamamladıklarına veya Teknoloji Geliştirme Bölgesi ya da ArGe Merkezi

projesi çıktısı olduğuna dair belge ibraz etmeleri şarttır. İş paketlerinde katma değer arttırıcı iyileştirmeler

bulunan başvuru sahiplerinde ise bu belge şartı aranmayacaktır.

2020 – 02 Proje Teklif Çağrısı: “İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin üretim ve ilişkili iş

süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanma düzeyinin arttırılması”

İmalat sanayi sektöründeki KOBİ’ler, imalat sanayi sektörüyle ilişkili 8 dijital teknolojiden biri veya birkaçını

birlikte üretim ve ilişkili iş süreçlerine adapte etmek için proje sunabilecektir.

KOBİ’lerin proje sunabileceği konu başlıkları:

1 Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı

2 İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti

3 İmalat Sanayinde Endüstriyel Robot Teknolojileri

4 İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri

5 Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri

6 İmalat Sanayinde Siber Güvenlik

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Konu: KOBİGEL – “İMALAT SANAYİNDE DİJİTALLEŞME” TEMALI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI

2

7 İmalat Sanayinde Akıllı ve Esnek Otomasyon Sistemleri

8 İmalat Sanayinde Artırılmış Gerçeklik / Sanal Gerçeklik Teknolojileri

2020-01 veya 2020.-02 proje teklif çağrılarının yalnızca biri için başvuru yapılabilecektir. Çağrı

kapsamındaki uygun proje konuları içinden ise çoklu seçim yapılabilecektir.

Teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin, proje konusu ürün / yazılımı kendi iş süreçlerine adapte etmek isteyen bir

işletmenin Satın Alma Niyet Beyanı ile başvuru yapmaları zorunludur.

İmalatçı KOBİ’lerin edinecekleri teknolojilerin yerli firmalardan karşılanma oranının yüksek olması

durumunda, proje başvurularının değerlendirilmesinde bu durum olumlu yönde dikkate alınacaktır.

Başvuru yapabilecekler:

Proje sunacak işletmelerin KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı ve aktif olmaları gerekmektedir.

Destek oranı, üst limitler ve çağrı bütçesi:

Destek oranı %60’tır. Bu oran üzerinden hesaplanacak desteğin %30’u geri ödemesiz destek ve %70’i

teminat karşılığı geri ödemeli destek olarak ödenir. Geri ödemesiz destek ve geri ödemeli destek birlikte

ödenir.

Proje Teklif Çağrısı kapsamında işletme başına 300.000 TL’ye kadar geri ödemesiz, 700.000 TL’ye kadar geri

ödemeli (teminat veya KGF kefaleti karşılığı) olmak üzere toplam 1.000.000 TL’ye kadar destek

verilebilecektir.

Başvuru yapılmış olması işletmeye herhangi bir hak doğurmayacaktır. Başvurular, KOSGEB tarafından

belirlenen değerlendirme kriterlerine göre puanlanacak ve puan sıralamasına göre bütçe imkanları

dahilinde desteklenmesi mümkün olan sayıdaki başvuru desteklenecektir.

Proje Teklif Çağrılarına erişim ve başvuru:

Aşağıdaki link ile Proje Teklif Çağrısına erişilebilmektedir. Proje Başvuru Formu Örneği, Başvuru Kılavuzu,

gerekli diğer dokümanlar ve programın Uygulama Esasları; www.kosgeb.gov.tr adresinde “Destekler”

menüsünden “İşletme Geliştirme Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri” sekmesine girildikten sonra

“KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı” alt menüsündeki “Yürürlükteki Çağrılar” başlığı seçilerek

incelenebilecektir.

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/3288/kobigel-kobi-gelisim-destek-programi

KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı ve KOBİ Beyannamesi onaylı işletmeler, Proje Teklif Çağrılarını inceledikten

sonra www.kosgeb.gov.tr adresinde sağ üst menüde yer alan “E-hizmetler” linkini tıklayıp işletme

yetkilisinin e-devlet şifresiyle KOBİ Bilgi Sistemine girerek başvurularını oluşturabilecektir (hizmet seçim

kutucuğunda KOBİGEL Destek Programı Başvurusu” hizmetinin seçilmesi gerekir).

Proje çağrısı için başvuru sistemi 17 Eylül 2020 günü saat 23:59’da kapatılacaktır. Son başvuru tarih ve

saatinden önce başvuru sahibi tarafından onaylanmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.