Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası 26 Ocak 1966 tarihinde 130 üye ile kurulmuştur.

Kamu kurumu niteliğinde ve tüzel kişiliğe sahip bir meslek kuruluşu olan Odamızın 5174 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları Kanununa göre başlıca görevleri şunlardır:

1 – Mesleki ahlakı ve tesanütü korumak, ticaret ve sanayinin genel menfaatlere uygun surette gelişmesine çalışmak.

2 – Ticaret ve sanayiyi ilgilendiren bilgi ve haberleri derleyerek ilgililere ulaştırmak, resmi makamlarca istenen bilgileri vermek.

3 – Ticaret ve sanayi erbabının mesleklerinin icrasında ihtiyacı olabilecek her çeşit bilgiyi müracaatları halinde kendilerine vermek veya bunların elde edilmesini kolaylaştırmak,

Aşağıdaki belgeleri tanzim ve tasdik etmek.

a) Fatura suretlerinin onayı.

b) Rayiç fiyatların onayı

c) Ticarî ve sınaî eşya numunelerinin vasıflarının onayı.

d) Bilirkişi ve eksper raporları ile kapasite raporları.

e) Kefaletname ve taahhütnamelerde yazılı imza sahiplerinin odalardaki sicil durumunu gösteren onay ve şerhler.

f) Sınaî ve ticarî mahiyette belgeler.

g) Ticarî kefalet onayları.

h) Tahsis ve sarfiyat belgeleri.

ı) Kalite, yeterlik ve numune belgeleri.

j) Yerli malı belgeleri.

k) Kayıtlı üyelerin tatbik imzalarının onayı.

l) Oda mensuplarına ait kayıt ve sicil suretleri ve üye kimlikleri.

m) Ticarî itibar şahadetnamesi mahiyetinde olmamak üzere, üyelerinin gizli olmayan sicilleri hakkında yazılı veya sözlü sorulara cevaplar.

n) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 22nci maddesi gereğince verilen iş makineleri tescil belgesi.

o) TIR karneleri, ATA, A.TR ve EUR.1 dolaşım belgeleri, menşe şahadetnameleri ve EAN -UCC çizgi kod işlemleri, mal ve hizmetlerin uluslararası ticaretindeki beyanname, vesika ve benzeri belgeler.

p) Mücbir sebep belgeleri.

r) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi suretleri.

s) Ticaret sicili hizmetleri.

t) Ticarî ve sınaî mahiyette diğer her türlü belge ve bilgiler ile hizmetler.

5174 sayılı kanuna göre 4 yılda bir yapılan genel organ seçimlerinde;

Meslek Komiteleri,

Oda Meclisi,

Yönetim Kurulu

Disiplin Kurulu,  seçilmektedir.

Odamızda 7 meslek komitesi mevcut olup;

1. Meslek Komitesi :

(Mali kuruluşlar, sosyal kuruluşlar ve sigorta kuruluşları)

2. Meslek Komitesi :

( Gıda maddeleri toptan ticareti, canlı hayvan ve yumurta üretici ve satıcıları)

3.Meslek Komitesi :

( Gıda maddeleri perakende ticareti yapanlar, Bakkallar, kasaplar, hububat un kepek ve zahire satıcıları, manavlar, tekel bayileri)

4.Meslek Komitesi :

(Perakende ticaret yapanlar, giyim eşyası, mobilya ve ev eşyası, taşıt araçları ve yedekleri, kereste ve yapı malzemesi, yakacak, akaryakıt sarraf, kırtasiye ve diğerleri)

5.Meslek Komitesi :

(İmalat ve onarım sanayi, orman ürünleri, kereste, mobilya, tarım makine sanayi, taşıt araçları sanayi, metal eşya sanayi ve diğerleri)

6.Meslek Komitesi :

(Gıda maddeleri imalat sanayi, bitkisel ve hayvansal yağ imalatı, un ve unlu ürünler imalatı, süt sebze meyve ve et ürünleri imalatı)

7.Meslek Komitesi :

(Yapım işleri ve taşımacılık, bina ve müteahhitlik, elektrik, kara taşımacılığı)