Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası Üyelerinin Oda Üyelikleri ile ilgili yükümlülükleri şunlardır:

I-AİDATLAR 
Üyeliklere ilişkin aşağıda belirtilen aidatlarını bir defada 30 Haziran son ödeme tarihi itibariyle ödenebilmekte veya iki taksitte 30 Haziran ve 31 Ekim son ödeme tarihleri olmak üzere Odamız veznesine yatırabilinmektedir.

Munzam aidat : Bir önceki yıla ait ticari kazanç beyanının binde üç oranında ödenmektedir.

Yıllık aidat : 2008 yılı için firmaların sermayesine, işçi sayısına, kapasitesine ve bazı diğer kriterlere göre belirlenmektedir.

Haziran ve Ekim ayları aidat ödeme dönemleridir. Zamanında ödenmeyen aidatlar 6183 Sayılı Amme Alacakları Kanunu gereğince gecikme zammına tabi tutulur.

Aidatlarının düzenli olarak yatırmayan Üyelerimiz belge düzenlenmesi, temini ve onayı hizmetlerimizden yararlanamamaktadırlar.

II-DURUM DEĞİŞİKLİKLERİ

5174 Sayılı Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca “Odaya kaydolunan tacirin durumlarında meydana gelen , Ticaret Kanununa göre tescil ve ilanı gerekli her çeşit değişikliklerin vukuundan itibaren bir ay içinde değişikliklerin Oda ve Borsalara bildirilmesi mecburidir”

Bu nedenle Üyelerimizin adres, anasözleşme, yapı, ortaklar, vb konularda meydana gelen değişiklikleri ivedi bir şekilde Odamıza bildirmeleri gerekmektedir. Özellikle adres değişikliklerinin bildirilmemesi durumunda Üyelerimize ulaşmamız mümkün olamamakta; onları yayınlarımız, iç ve dış ticarete ilişkin duyurularımızdan ve çeşitli faaliyetlerimizden posta yolu ile haberdar edememekteyiz.